• - Loại màn: Màn chiếu điện - Kích thước: 6m16 x 4m62 - Vùng chiếu: 240 x 180 inch - Độ chéo tương đương 300" Xem ngay Bảo hành: 3 tháng

  31.532.000 VNĐ

  Màn chiếu điện 240 x 180 inch
  Giá bán: 31.532.000
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Loại màn: Màn chiếu điện
  + - Kích thước: 6m16 x 4m62
  + - Vùng chiếu: 240 x 180 inch
  + - Độ chéo tương đương 300"
 • - Loại màn: Màn chiếu điện - Kích thước: 4m07 x 3m05 - Vùng chiếu: 160 x120 inch - Độ chéo tương đương 200" Xem ngay Bảo hành: 3 tháng

  5.646.800 VNĐ

  Màn chiếu điện 160 x120 inch
  Giá bán: 5.646.800
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Loại màn: Màn chiếu điện
  + - Kích thước: 4m07 x 3m05
  + - Vùng chiếu: 160 x120 inch
  + - Độ chéo tương đương 200"
 • - Loại màn: Màn chiếu điện - Kích thước: 3m60 x 2m70 - Vùng chiếu: 140 x 105 inch - Độ chéo tương đương 180" Xem ngay Bảo hành: 3 tháng

  5.180.400 VNĐ

  Màn chiếu điện 140 x 105 inch
  Giá bán: 5.180.400
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Loại màn: Màn chiếu điện
  + - Kích thước: 3m60 x 2m70
  + - Vùng chiếu: 140 x 105 inch
  + - Độ chéo tương đương 180"
 • - Loại màn: Màn chiếu điện - Kích thước: 5m10 x 3m82 - Vùng chiếu: 200” x 150” (inch) - Độ chéo tương đương 250" Xem ngay Bảo hành: 3 tháng

  21.050.000 VNĐ

  Màn chiếu điện 200 x 150 inch
  Giá bán: 21.050.000
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Loại màn: Màn chiếu điện
  + - Kích thước: 5m10 x 3m82
  + - Vùng chiếu: 200” x 150” (inch)
  + - Độ chéo tương đương 250"
 • - Loại màn: Màn chiếu điện - Kích thước: 3m05 x 3m05 - Vùng chiếu: 120” x 120” (inch) - Độ chéo tương đương 170" Xem ngay Bảo hành: 3 tháng

  2.750.000 VNĐ

  Màn chiếu điện 120 x 120 inch
  Giá bán: 2.750.000
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Loại màn: Màn chiếu điện
  + - Kích thước: 3m05 x 3m05
  + - Vùng chiếu: 120” x 120” (inch)
  + - Độ chéo tương đương 170"
 • - Loại màn: Màn chiếu điện - Kích thước: 3m05x2m29 - Vùng chiếu: 120” x 90” (inch) - Độ chéo tương đương 150" Xem ngay Bảo hành: 3 tháng

  2.350.000 VNĐ

  Màn chiếu điện 120 x 90 inch
  Giá bán: 2.350.000
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Loại màn: Màn chiếu điện
  + - Kích thước: 3m05x2m29
  + - Vùng chiếu: 120” x 90” (inch)
  + - Độ chéo tương đương 150"
 • - Loại màn: Màn chiếu điện - Kích thước: 2m44 x 1m83 - Vùng chiếu: 96” x 72” (inch) - Độ chéo tương đương 120" Xem ngay Bảo hành: 3 tháng

  1.550.000 VNĐ

  Màn chiếu điện 96 x 72 inch
  Giá bán: 1.550.000
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Loại màn: Màn chiếu điện
  + - Kích thước: 2m44 x 1m83
  + - Vùng chiếu: 96” x 72” (inch)
  + - Độ chéo tương đương 120"
 • - Loại màn: Màn chiếu điện - Kích thước: 2m44 x 2m44 - Vùng chiếu: 96” x 96” (inch) - Độ chéo tương đương 136” Xem ngay Bảo hành: 3 tháng

  1.550.000 VNĐ

  Màn chiếu điện 96 x 96 inch
  Giá bán: 1.550.000
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Loại màn: Màn chiếu điện
  + - Kích thước: 2m44 x 2m44
  + - Vùng chiếu: 96” x 96” (inch)
  + - Độ chéo tương đương 136”
 • - Loại màn: Màn chiếu điện - Kích thước: 2m13 x 2m13 - Vùng chiếu: 84” x 84” (inch) - Độ chéo tương đương 120” Xem ngay Bảo hành: 3 tháng

  1.350.000 VNĐ

  Màn chiếu điện 84 x 84 inch
  Giá bán: 1.350.000
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Loại màn: Màn chiếu điện
  + - Kích thước: 2m13 x 2m13
  + - Vùng chiếu: 84” x 84” (inch)
  + - Độ chéo tương đương 120”
 • - Loại màn: Màn chiếu điện - Kích thước: 2m03 x 2m03 - Vùng chiếu: 80” x 80” (inch) - Độ chéo tương đương 113” Xem ngay Bảo hành: 3 tháng

  1.300.000 VNĐ

  Màn chiếu điện 80 x 80 inch
  Giá bán: 1.300.000
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Loại màn: Màn chiếu điện
  + - Kích thước: 2m03 x 2m03
  + - Vùng chiếu: 80” x 80” (inch)
  + - Độ chéo tương đương 113”
 • - Loại màn: Màn chiếu điện - Kích thước: 1m78 x 1m78 - Vùng chiếu: 70” x 70” (inch) - Độ chéo tương đương 100” Xem ngay Bảo hành: 3 tháng

  1.050.000 VNĐ

  Màn chiếu điện 70 x 70 inch
  Giá bán: 1.050.000
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Loại màn: Màn chiếu điện
  + - Kích thước: 1m78 x 1m78
  + - Vùng chiếu: 70” x 70” (inch)
  + - Độ chéo tương đương 100”
 • - Loại màn: Màn chiếu treo tường - Kích thước: 3m05x2m29 - Vùng chiếu: 120” x 90” (inch) - Độ chéo tương đương 150" Xem ngay Bảo hành: 3 tháng

  1.550.000 VNĐ

  Màn chiếu treo tường 120 x 90 inch
  Giá bán: 1.550.000
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Loại màn: Màn chiếu treo tường
  + - Kích thước: 3m05x2m29
  + - Vùng chiếu: 120” x 90” (inch)
  + - Độ chéo tương đương 150"
 • - Loại màn: Màn chiếu treo tường - Kích thước: 2m44x1m83 - Vùng chiếu: 96” x 72” (inch) - Độ chéo tương đương 120" Xem ngay Bảo hành: 3 tháng

  950.000 VNĐ

  Màn chiếu treo tường 96 x 72 inch
  Giá bán: 950.000
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Loại màn: Màn chiếu treo tường
  + - Kích thước: 2m44x1m83
  + - Vùng chiếu: 96” x 72” (inch)
  + - Độ chéo tương đương 120"
 • - Loại màn: Màn chiếu treo tường - Kích thước: 2m44 x 2m44 - Vùng chiếu: 96” x 96” (inch) - Độ chéo tương đương 136” Xem ngay Bảo hành: 3 tháng

  950.000 VNĐ

  Màn chiếu treo tường 96 x 96 inch
  Giá bán: 950.000
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Loại màn: Màn chiếu treo tường
  + - Kích thước: 2m44 x 2m44
  + - Vùng chiếu: 96” x 96” (inch)
  + - Độ chéo tương đương 136”
 • - Loại màn: Màn chiếu treo tường - Kích thước: 2m13 x 2m13 - Vùng chiếu: 84” x 84” (inch) - Độ chéo tương đương 120” Xem ngay Bảo hành: 3 tháng

  750.000 VNĐ

  Màn chiếu treo tường 84 x 84 inch
  Giá bán: 750.000
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Loại màn: Màn chiếu treo tường
  + - Kích thước: 2m13 x 2m13
  + - Vùng chiếu: 84” x 84” (inch)
  + - Độ chéo tương đương 120”
 • - Loại màn: Màn chiếu treo tường - Kích thước: 2m03 x 2m03 - Vùng chiếu: 80” x 80” (inch) - Độ chéo tương đương 113” Xem ngay Bảo hành: 3 tháng

  700.000 VNĐ

  Màn chiếu treo tường 80 x 80 inch
  Giá bán: 700.000
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Loại màn: Màn chiếu treo tường
  + - Kích thước: 2m03 x 2m03
  + - Vùng chiếu: 80” x 80” (inch)
  + - Độ chéo tương đương 113”
 • - Loại màn: Màn chiếu treo tường - Kích thước: 1m78 x 1m78 - Vùng chiếu: 70” x 70” (inch) - Độ chéo tương đương 100” Xem ngay Bảo hành: 3 tháng

  490.000 VNĐ

  Màn chiếu treo tường 70 x 70 inch
  Giá bán: 490.000
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Loại màn: Màn chiếu treo tường
  + - Kích thước: 1m78 x 1m78
  + - Vùng chiếu: 70” x 70” (inch)
  + - Độ chéo tương đương 100”
 • - Loại màn: Màn chiếu 3 chân - Kích thước: 2m44 x 1m83 - Vùng chiếu: 96 x 72 (inch) Xem ngay Bảo hành: 3 tháng

  1.250.000 VNĐ

  Màn chiếu 3 chân Inox 96 x 72 inch
  Giá bán: 1.250.000
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Loại màn: Màn chiếu 3 chân
  + - Kích thước: 2m44 x 1m83
  + - Vùng chiếu: 96 x 72 (inch)
 • - Loại màn: Màn chiếu 3 chân - Kích thước: 3m05 x 2m29 - Vùng chiếu: 120 x 90 (inch) Xem ngay Bảo hành: 3 tháng

  3.250.000 VNĐ

  Màn chiếu 3 chân Inox 120x90 inch
  Giá bán: 3.250.000
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Loại màn: Màn chiếu 3 chân
  + - Kích thước: 3m05 x 2m29
  + - Vùng chiếu: 120 x 90 (inch)
 • - Loại màn: Màn chiếu 3 chân - Kích thước: 2m44 x 2m44 - Vùng chiếu: 96” x 96” (inch) Xem ngay Bảo hành: 3 tháng

  1.250.000 VNĐ

  Màn chiếu 3 chân 96 x 96 inch
  Giá bán: 1.250.000
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Loại màn: Màn chiếu 3 chân
  + - Kích thước: 2m44 x 2m44
  + - Vùng chiếu: 96” x 96” (inch)
 • - Loại màn: Màn chiếu 3 chân - Kích thước: 2m13 x 2m13 - Vùng chiếu: 84” x 84” (inch) Xem ngay Bảo hành: 3 tháng

  950.000 VNĐ

  Màn chiếu 3 chân 84 x 84 inch
  Giá bán: 950.000
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Loại màn: Màn chiếu 3 chân
  + - Kích thước: 2m13 x 2m13
  + - Vùng chiếu: 84” x 84” (inch)
 • - Loại màn: Màn chiếu 3 chân - Kích thước: 2m03 x 2m03 - Vùng chiếu: 80” x 80” (inch) Xem ngay Bảo hành: 3 tháng

  950.000 VNĐ

  Màn chiếu 3 chân 80 x 80 inch
  Giá bán: 950.000
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Loại màn: Màn chiếu 3 chân
  + - Kích thước: 2m03 x 2m03
  + - Vùng chiếu: 80” x 80” (inch)
 • - Loại màn: Màn chiếu 3 chân - Kích thước: 1m78x1m78 - Vùng chiếu: 70''x 70'' (inches) Xem ngay Bảo hành: 3 tháng

  700.000 VNĐ

  Màn chiếu 3 chân 70 x 70
  Giá bán: 700.000
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + - Loại màn: Màn chiếu 3 chân
  + - Kích thước: 1m78x1m78
  + - Vùng chiếu: 70''x 70'' (inches)
Sản phẩm bạn vừa xem
CƠ SỞ 1 Số 210 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 1900 2655
                    024 3537 9888
Email: sales@ankhang.vn
[Bản đồ đường đi]
CƠ SỞ 2 Số 2, ngõ 71, Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 1900 2655
Email: sales@ankhang.vn
[Bản đồ đường đi]
CƠ SỞ 3 Số 30 Nguyễn Văn Huyên (nối dài), Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 1900 2655
Email: sales@ankhang.vn
[Bản đồ đường đi]
Trung tâm bảo hành Tầng 3, 210 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 1900 2655 (+106)
Email: baohanh@ankhang.vn
[Bản đồ đường đi]

Copyright © 2017 Công ty TNHH Máy tính và Viễn thông An Khang. GPKD số 010203839 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hà Nội cấp.

Hỗ trợ tư vấn trực tuyến